Terms and conditions

Köp- och användarvillkor

Villkor för köp

Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB gör det enkelt, säkert och utan obehagliga överraskningar vid köp. Här nedan ser du våra fullständiga köp- och användarvillkor.

Ångerrätt för prenumerationskunder: kurser, konsultationer och medlemstjänster

Våra medlemstjänster, kurs och konsultationer som säljes på den öppna marknaden har inte ångerrätt med mindre än att detta har angetts av säljaren.

Ångerrätt för kurs eller konsultation där ångerrätt är angivet öppet köp (ångerrätt)

På kurs som annonseras med 14 dagars öppet köp gäller denna ångerrätt från inköpsdatum, om vi inte annonserat att vi ger 14 dagars ångerrätt från kursens startdatum. Om du önskar utnyttja ångerrrätten måste du kontakta oss innan tidsfristen löper ut. Vi betalar tillbaka dina pengar till samma konto som pengarna betalades från. Annan ångerrätt kan gälla om detta specificerats. Om du inte ger besked inom fristen utgår ångerrätten och pengar/tillställt krav kommer inte att återbetalas.

Vi vill göra dig uppmärksam på att ångerrätten bara gäller privatpersoner, och inte en person som huvudsakligen handlar som ett led i näringsverksamhet eller offentlig verksamhet.

Läs mer om ångerrätt här: https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/angerratt/

Garantier

Eventuella garantier som är givna i förbindelse med köp av produkter, kan bara utnyttjas om förutsättningarna för garantin uppfylles och att det har getts ett skriftligt besked till oss innan garantin löper ut. Om du önskar använda dig av eventuellt avtalad garanti ber vi dig att dokumentera att du har genomfört din del av avtalet. Vid bruk av garantier blir all tillgång till kursportalen och tillhörande tjänster stoppad som en följd av tillbakabetalat kursbelopp.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa och Mastercard genom våra samarbetspartner Paypal, Stripe och/eller Simplero. Alla transaktioner sändes krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100% säkra. Kortköp är avgiftsfritt. Om avtalat köp inte blir auktoriserat och betalning uteblir kommer en faktura att skickas till kunden genom vår samarbetspartner Fortnox Finans.

Delbetalning och rabatt som ska avdras

Ett köp som göres med rabatt, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, är att anses som bindande och ska betalas i sin helhet innan fristen löpt ut. Om skuld inte blir betalt inom angiven tid kommer kvarstående belopp sändas vidare till fakturering och inkasso om nödvändigt.

Faktura

För att betala med faktura måste du ha fyllt 18 år, vara bokförd i Sverige samt bli godkänt i eventuell kreditvärdering som genomföres vid köpet. Faktura sändes per e-post. Vid försenad betalning kommer inkassovarsel att sändas och tilläggsavgifter kan tillkomma. Om betalning fortsatt uteblir kommer fakturan att sändas till inkasso och ytterligare avgifter tillkommer.

Köp av minderåriga

Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att beställa från oss.  

Upphovsrätt

Upphovsrätten© äger Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB. Alla rättigheter är skyddade. Det är strängt förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra i materialet som finns på Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi ABs nätsidor och portaler.

Bestämmelser av bruk av portalens innehåll 

Du köper tillgång till portalens innehåll under kursperioden. Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi ABs produkter är skyddade av upphovsrätt. Produkten är bara avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Du får inte använda produkterna eller materialen som är tillgängliga i produkterna på ett sätt som utgör en kränkning av våra upphovsrättigheter eller på ett sätt som inte har blivit sanktionerat av Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB. Du får inte ändra, kopiera, återskapa, publicera, ladda ned, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa liknande verk, utnyttja eller distribuera på något sätt eller medium något material från produkten. Kopiering, delning eller nedladdning av produktfiler till delning på nätsidor är ansett som stöld, och kommer att anmälas i den grad lagen anser att förehavandet är brottsligt.

Du kan emellertid ladda ned och/eller skriva ut ett exemplar av varje sida av kursmaterialet för personligt, icke-kommersiellt bruk förutsatt att alla upphovsrättigheter och egendomsrättigheter respekteras.  

Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB erbjuder individuella kursprogram. Vid registrering kommer du att få ett användarnamn och ett lösenord, och en medlemsprofil för användning under kursen och i den privata medlemsportalen. Om du önskar att köpa en kurs tillsammans med en samarbetspartner eller företagspartner måste varje deltagare köpa kursen individuellt. Om du önskar att en anställd eller en hel grupp ska gå kursen måste ett eget medlemskap köpas för varje deltagande medlem.

Konfidentialitet

Vi respekterar ditt privatliv, och måste insistera på att du respekterar privatlivet för andra som deltar på kursen. Därmed avtalas härmed om tystnadsplikt. Vi respekterar din konfidentiella och förtroliga information och idéer, planer och privata och/eller – affärshemligheter. Genom att köpa denna produkt samtycker du och respekterar samma rättigheter till övriga kursdeltagare och representanter för Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB och dess partners.

Det står dig fritt att diskutera dina personliga resultat från vår kurs. Däremot måste alla erfarenheter, uttalanden, muntligt eller skriftligt från alla andra deltagare eller Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB hållas strängt konfidentiellt.

Säkerhet och att värna din personliga integritet 

Vi använder SSL (Secure Socket Layer), vilket betyder att alla beställningar är krypterade, dvs helt säkra.

Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, om det inte föreligger speciella grunder såsom på begäran av polis eller åklagare eller liknande. Du har rätt att få den information vi har registrerat om dig, och om du menar att den är felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller begära att bli borttagen ur vårt kundregister. Kontakta i så fall Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB.

Det här kan du läsa mer om här på Inspiro Academys hemsida: http://inspiro.no/personvern

Ansvarsbegränsning

Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB och våra partners friskriver oss från alla ekonomiska krav knutna till någon av våra nätsidor, videos, nyhetsbrev, kursportal eller annan innehåll. Vi har gjort allt vi kan för att säkerställa att innehållet håller en god kvalitet. Genom att köpa denna kursen accepterar och godtar du att du är fullt ut ansvarig för din framgång, hälsa och resultat av deltagande i kursen. Vi ger inga garantier om förväntat resultat. Du ensam är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat är avhängiga personliga faktorer, såsom dina färdigheter, kunskap, ämne, engagemang, arbetsinsats, nätverk och ekonomisk situation, för att nämna några.

Avbrott i kursens genomförande 

Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB förbehåller sig rätten att avbryta kursen av orsaker som är utanför Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi ABs kontroll. Vid avbrott på Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi ABs initiativ kommer kursdeltagaren att erbjudas deltagande vid en senare tidpunkt.  

Begränsning och ansvar 

Genom att köpa den här produkten samtycker du till att du använder kursportalens tjänster på eget ansvar och att programmet är en upplysningstjänst. Du fritar Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB och dess samarbetspartner från ansvar för alla eventuella skador som kan uppstå och för eventuella krav som kan uppstå i förbindelse med avtal mellan parterna. Du accepterar alla eventuella risker, förutsägbara och oförutsägbara.

Vid en tvist 

Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB samtycker du till att den enda vägen att lösa tvisten är genom kommunikation mellan dig och Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB. Du samtycker till att inte delta i någon åtgärd med en tredje part, offentlig eller privat, som skulle kunna leda till offentlig negativ publicitet för Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB.

Avtalet

Detta avtalet kan inte bortförhandlas av någon av parterna.

Uppsägning

Genom att köpa den här produkten samtycker du till att Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB kan, efter eget beslut, avsluta detta avtal, begränsa, suspendera eller säga upp kundens medverkan i programmet utan reducering av kursavgiften, om kunden agerar på ett negativt sätt för programmet eller andra kursdeltagare.

Lösning av eventuell tvist

Om tvisten inte löses genom förhandlingar mellan parterna, vill tvist i förbindelse med detta avtal lösas i Uppsala tingsrätt.

Varsel

Eventuellt varsel om oenighet som ges från en av parterna till den andra, kan ske vid personligt överlämnande eller per post, registrerat eller certifierat med kvittering. Varslet ska sändas till Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB på adressen som visas nedanför.

Force majeur

Om Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB eller dess partners är förhindrade från att leverera eller vidta försök till nyleverans – eller blir en sådan levereringsplikt orimligt betungande som följd av en arbetsmarknadskonflikt eller varje annan omständighet när partnerna inte kan råda över den, såsom brand, krig, mobilisering eller andra oförutsedda militära inkallelser, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, transportsvårigheter, inskränkningar i eltillgång, leveranser från underleverantörer eller producenter som följer av ovan angivna omständigheter i denna punkt, är Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB befriat från ansvar där kunden reklamerar och kräver köpesumman åter. 

Adresser och kontaktpersoner

E-post: elin@elinlundberg.nu

Adress: Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi AB, Hartrajet 6, 757 56 Uppsala, Organisationsnr 559213-8670, Momsreg.nr SE559213867001

Detta avtal ska regleras och tolkas i samklang med gällande svensk lag.