Sveriges första utbildning i hundassisterad psykoterapi (AAP)!

Hunden Izzy svart transparent

Information om utbildningen

Målgrupp ett:

 • Socionomer, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, familjerådgivare, familjebehandlare, beteendevetare, kriminal- och frivårdspersonal, certifierade samtalscoacher, präster, behandlingspersonal, eller annan yrkesgrupp med samtal och systematiskt förändringsarbete, coachning eller psykosocialt eller kurativt arbete som huvudsaklig arbetsuppgift.
 • Studerande i ovanstående yrken.

Målgrupp två:

 • Lärare och pedagoger, sjuksköterskor, präster, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, elevassistenter.
 • Studerande i ovanstående yrken.

Målgrupp tre: 

 • Gängse terapihundsutbildning, för dem som inte hör till grupp ett och två men ändå vill integrera en hund i sitt arbete. 

Målgrupp fyra: 

 • Du som redan har gått en terapihundsutbildning, men nu vill fördjupa dig teoretiskt inom Hundassisterad psykoterapi. Eller du som vill utbilda nästa hund hos ny utbildare. 

Vilka hundar kan gå utbildningen?

 • Orädda hundar som tycker om att vara sociala med främmande människor.
 • Hunden ska vara minst ett år vid lämplighetstestet.

Mål med utbildningen: 

 • Att utbildningen ska uppfylla kriterierna för att deltagarna ska kunna bli H-märkta som ett företag med tjänster inom terapi- och skolhundsyrket, samt kunna bli medlemmar i Föreningen för sociala tjänstehundar ffsth – Föreningen för Sociala Tjänstehundar
 • Att utbildningen ska uppfylla kriterierna för AAI-C-kompetens enligt the Animal Assisted Therapy in Mental Health Interest Network of the American Counseling Association (se nedan).
 • Att utbildningen ska uppfylla Socialstyrelsens krav på arbete med hund i vård och omsorg (Hundar i vård och omsorg - Vägledning till gällande regelverk (socialstyrelsen.se)).
 • Att deltagarna självständigt ska kunna arbeta med hund i terapirummet, där omsorgs ges och hänsyn tas till alla inblandade: hunden, patienten, psykoterapeuten/läraren, och samspelet dem emellan.
 • Att god djuretik och djurvälfärd upprätthålls i arbetet.
 • Att deltagaren har tillräcklig kunskap om hundar, hundars beteende, kommunikation och behov för att kunna träna och ta hand om hunden på ett etiskt försvarbart sätt, samt kunna bedöma hundens signaler, upplevelser och beteenden i terapirummet.
 • Att deltagaren har god kunskap om den sociala tjänstehundens roll i Sverige och internationellt.
 • Att hunden blir ett tillskott i det terapeutiska/pedagogiska arbetet för klienten och/eller terapeuten/läraren.
 • Att deltagaren efter utbildningen har god kunskap om sin unika hunds behov, den egna verksamhetens förutsättningar att ha med hund i verksamheten, och klientgruppens behov i relation till hunden.
 • Att deltagaren utvecklar individuella färdigheter och en terapi/lärarstil som grundar sig i deltagarens bakgrundkompetens integrerad med AAP/AAT.
 • Att deltagaren utvecklar sina kreativa sidor och förmåga att observera hund och klient samtidigt, så att behandlingen/pedagogiken anpassas efter klientens specifika behov.
 • Att deltagaren får kunskaper om Stephen Porges polyvagala teori, i syfte att lära sig de däggdjursgemensamma dragen i nervsystemet hos både hund och människa, och kunna använda teorin i terapirummet/lärosituationen med klienten, hunden och sig själv.

Utbildningens omfattning

 • Cirka ett år, nästa kursstart oktober 2024 i Uppsala med Elin Lundberg som lärare, samt  eventuellt i Hultsfred om tillräckligt många anmäler sig där, med Emma Kennmark som instruktör och lärare. I övrigt är det samma upplägg som för eleverna i Uppsala. Hultsfred ligger i höjd med Göteborg, det är 27 mil mellan Hultsfred och Göteborg. Mellan Malmö och Hultsfred är det 31 mil. Till Jönköping är det 12 mil. för de ekipage som är redo (köpes separat).
 • Antal timmar: Föreläsning på zoom med externa föreläsare (5 timmar), filmer att se i kursportal (70 timmar), träffar på zoom (15 timmar), handledning på zoom (10 - 27 timmar), hundträning IRL i Uppsala tre helger (30 timmar), praktik på hemmaplan (25 timmar), examensredovisningar (4 timmar).Total 159 - 176 timmar. Utöver det ska du träna din hund i vardagslydnad och vissa terapispecifika övningar, läsa tio böcker och redovisa dem skriftligt, samt göra uppgifter och examensarbete. Läsning i form av kortare PDF-er tillkommer.

Upplägg

 • Tre helger med hundträning IRL i Uppsala eller Hultsfred.
 • Träffar sju fredagar klockan 8 - 10 på zoom, med fokus på teori, reflektion och hemuppgifter.
 • Inspelade föreläsningar med teoripass att titta på hemma i lugn och ro: cirka 70 timmar.
 • Praktik med hunden 25 timmar med enbart barn eller vuxna, eller både och (det går bra att vänta med praktik och handledning om du har en ung hund som inte har fyllt ett år vid utbildningens start, eller om du planerar att köpa en hund).
 • Grupphandledning på zoom minst 10 timmar, max 27, med filmade korta klipp från den egna praktiken - antalet timmar beror på hur många elever som fyller grupperna. Max fyra elever per grupp.
 • Inläsning och bokrecensioner av litteratur (tio böcker, varav en på engelska för terapeutgruppen).
 • Egen hundträning på hemmaplan - en riktlinje kan vara tio minuter per dag ungefär.                                       
 • Examen med arbetsprov, skriftlig hemtentamen, skriftligt examensarbete, redovisning av examensarbete i grupp, godkänd handledning, godkänd handledningsrapport.
 • Du som redan är godkänd terapihundsförare från en annan utbildare kan gå teoridelen om AAP, och delta i handledningen, separat. 

Kravspecifikation på utbildningen

 • 85 timmar totalt är minimikrav i Sverige för terapihundsekipage, vilket utbildningen uppfyller med råge.
 • Utbildningen bygger på modern forskning och lär ut med moderna, belöningsbaserade hundträningsmetoder med relationen i fokus.
 • Flera externa föreläsare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet hund och/eller psykoterapi.
 • Tio böcker att läsa och recensera skriftligt, om främst Hundassisterad psykoterapi och hundars beteende, behov och inlärning (etologi).
 • Skriftligt specialarbete på fyra till sex A4-sidor, 12 pkt, 1,5 radavstånd Times New Roman.
 • Specialarbetet redovisas i grupp på zoom.
 • Dokumenterade hemarbeten redovisas enskilt och i grupp.
 • Deltagaren ska under kursen få god kunskap om den egna hundens styrkor, svagheter och utvecklingsområden, och hjälp att arbeta med dessa.
 • Deltagaren ska skriva en presentation av hunden och den egna verksamheten, som presenteras och diskuteras på kursen.
 • Hundens styrkor och svagheter dokumenteras och diskuteras.
 • Deltagaren ska göra en skriftlig riskanalys av den egna (hund)verksamheten enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
 • Rollspel med egen och andras hund, där kurskamraterna agerar patienter/elever. 

Ämnen som ska ingå enligt föreningen Hundföretagarna:

 1. Hundkunskap: arten, rasen, individen, läsa hund, stress, friskvård.
 2. Människokunskap: metodik, pedagogik, etiskt förhållningsätt och coachande samtal.
 3. Inlärning: inlärningspsykologi som utgår från belöningsbaserad träning.

Huvudlärare är leg psykoterapeut och socionom Elin Lundberg, samt externa samarbetspartners och hundinstruktörer med kompetens inom etologi, hundpsykologi och hundträning, samt med erfarenhet av AAT. 

Utbildningens ämnesinnehåll

 • Den polyvagala teorin som en gemensam röd tråd genom utbildningen.
 • Hundkunskap ur ett etologiskt perspektiv.
 • Bandet mellan djur och människor (Human Animal Bond) och dess historia och relevans i terapirummet.
 • Etik och hundfilosofi, djurvälfärd.
 • Grunderna i hundassisterad terapi (AAT).
 • Inlärningsteori ur ett hundperspektiv.
 • Hundassisterad psykoterapi som egen psykoterapigren, samt olika inriktningar.
 • Hunden i barnterapi och gruppterapi med barn.
 • Människokunskap och samtalsmetodik (för den som behöver).

Kursansvarig och huvudlärare Elin Lundberg med fyra kompetensområden relevanta för AAP:

Psykoterapikunskap - auktoriserad socionom, familjeterapeut (motsvarande steg 1), legitimerad psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi, med fokus på anknytningsteori och schematerapi modul A - C, utbildad på Kognitiva institutet i Stockholm. Vidareutbildad inom systemisk teori med nätverksledarkompetens, barnsamtal, motiverande samtal, mäns våld mot kvinnor, EFT, AEDP, EAET, och polyvagalt informerad psykoterapi med Deb Dana 2021 (56 h), och neurobiologisk traumabehandling med anknytningsfokus med Bonnie Badenoch (15 h) våren 2021. Utbildning inom sex och samlevnad, affektfokuserad psykoterapi, och tejping. 

Inlärning - grundutbildad i pedagogik A – C på Uppsala universitet, 75 hp. Medlem i Sveriges författarförbund. Föreläsare sedan 2014. Har skrivit två populärvetenskapliga böcker, om samlagssmärtor och anknytning. Utbildad i värderingsövningsmetodik, och rollspelshandledning 7,5 hp. Har skrivit två utvärderingsrapporter om arbetslösa ungdomar åt Socialstyrelsen med professor Benny Hjern som handledare. Deltagit i en utvärderingsverkstad på FoU med sociolog Kari Jess som handledare. Lärare i familjeterapi på Contar AB sedan 2018. Håller två framgångsrika onlinekurser om anknytning och high sensory processing sensitivity (HSP).

Hundkunskap – Hundinstruktörsutbildning i vardagslydnad hos Royal Dog Education. AAI/AAT-utbildad på Hundens Hus i Stockholm 2019 - 2021, hund- och kattetologi 7,5 poäng på SLU 2020 med högsta betyg, genomgått SKK:s uppfödarutbildning online 2021. Godkänd som terapi- och skolhundsekipage av Sveriges Hundföretagare med flatcoated retrievern Izzy. Uttbildad hundbeteendevetare hos Cilla Danielsson på Hundens Hus i Stockholm, 18 heldagar IRL 2021-2022 plus teori online cirka 6 heldagar. Kurs i hundfilosofi med etologen Kerstin Malm som lärare, 23 föreläsningstimmar plus självstudier och diskussionsgrupper, hösten 2021, plus fortsättningskurs våren 2022. Har gått cirka 14 kurser i vardagslydnad, agility och jaktapportering 2018 – 2022, fyra heldagar jaktapportering 2019 – 2020 plus fyra 2022, samt diverse föreläsningar online och IRL. Sett Pet Summit 2022 hos The Dunbar Academy. Deltagit i två onlinekurser hos School of Canine Science (nosarbete och trick och trick i vardagen).

AAP-kunskap – omfattande onlinekurs hos Animal Assisted Therapy Programs of Colorado 2021, sex moduler med handledning online. Länk: Home - Animal Assisted Therapy Programs of Colorado. Lyssnat på onlinekonferens om Animal Assisted Play Therapy (tolv föreläsningar á en timme vardera). Onlinekurs om lämplighetsbedömning av terapihundar hos Rise VanFleet i USA samt föreläsningsserie hos PADA. Inläst på den aktuella litteratur i ämnet som finns, främst AAP-engelska böcker och vetenskapliga artiklar.

Hundinstruktör och lärare Emma Kennmark - lärare för hundinstruktörselever hos SBK, utbildad i hundassisterad terapi, behandlingspedagog med steg ett i KBT

Emma bor i Hultsfred med familj och tre hundar, och arbetar som kognitiv beteendeterapeut på behandlingshem. Hennes klienter får hjälpa till att träna hennes terapihund Bruno, och lär på det sättet känna sig själva, och får ökad självkänsla och ökat självförtroende. Flera har provat på klickerträning med Bruno, och uppskattar övningarna mycket. Bruno är en Australisk Kelpie och i familjen finns även en till kelpie och en papillon. 

Emma beskriver Bruno så här: ”Trygg i sig själv, har bra on/off-knapp vilket betyder att han är aktiv och energisk när han jobbar och lätt kan växla till att koppla av och vila när jag och klienterna pratar. I terapirummet ägnar han sin fulla uppmärksamhet åt klienterna både genom mys/närhet och i mer riktade interventioner som klickerträning eller lek. Förutom att Bruno hjälper mig i jobbet med klienterna är vi aktivt tävlande i rallylydnad, agility, lydnad och freestyle.”

Hundinstruktör, hundpsykolog och lärare Tina Bihlar

Så här presenterar Tina sig själv: "Jag heter Tina Bihlar och är certifierad och H-märkt Hundinstruktör, Hundpsykolog och Hundbeteendevetare samt Kontaktkontrakts- och Rallylydnadsinstruktör och jobbar heltid med hund i mitt egna företag: Tinas tasseri AB.

Jag har två golden retrieverkillar på 6 och 2 år och tränar/tävlar framförallt apportering, rallylydnad och lydnad. Apporteringen är en stor del av mitt liv, som ger oss stora utmaningar, frihet och mycket frisk luft. Jag älskar att gå kurser, träna för duktiga tränare och med kompisar i olika träningsgrupper. Jag drivs av en ständig vilja att lära mig mer och utvecklas som tränare, coach och förare.
Belöningsbaserad träning och positiv förstärkning är grunden i allt jag gör med hundarna. Svansviftningen och glädje är det viktigaste! På mina kurser vill jag att ägare och hundar ska vara trygga och ha riktigt roligt tillsammans."

Favoritcitat: "Om du inte gör misstag, så vet du inte vad du ska träna på."

Gästföreläsare:

 1. Linda Backman, kurator med terapihunden Luna, om terapihundsarbete (inspelad). Här hittar du terapihundar.se där utbildade terapihundsteam kan marknadsföra sig. Läs mer om Linda och hennes hund Luna här: Linda & Luna - Terapihund i Knivsta - Terapihundar.se
 2. Hundinstruktör och hundpsykolog Tina Bihlar om stress hos hund (inspelad).
 3. Etolog Ewa Marie Wergård om berikning (inspelad).
 4. Etolog och hundfilosof Dr Kerstin Malm om etik ur ett hundfilosofiskt perspektiv, på zoom varje kursomgång.
 5. Leg psykoterapeut, socionom, författare och handledare Ulrika Ernvik om ekopsykoterapi (inspelad)
 6. Psykologiprofessor Olof Rydén håller frågestund på zoom.

Datum för utbildningen 2024 - 2025 (grupp 4)

Det blir tre hundträningstillfällen i Uppsala på lördag-söndag. Därtill tillkommer fem fredagar kl 8 - 10 på zoom utplacerade över året. Resten av tiden är studier i kursportalen samt handledning på zoom.  

Datum Uppsala 2024 - 2025 klockan 10 - 16:

 • Hundträning i Uppsala IRL lördag 12 oktober och söndag 13 oktober 2024.
 • Hundträning i Uppsala IRL lördag 30 november och söndag 1 december 2024.
 • Hundträning i Uppsala IRL lördag 15 mars och söndag 16 mars 2025.

Handledning på zoom

Fredagar klockan 9 - 12, eller 14 - 17, datum sätts senare.

Boka lämplighetstest

Många undrar om deras hundar kan passa som terapihundar. Det tar vi reda på genom att lämplighetstesta hunden på plats i Uppsala. Testet tar cirka en timme och du får ett infobrev med mer detaljerad information när du gjort ditt köp av testet inne i Simplero. Testet är utvecklat utifrån PADA:s riktlinjer och kan innebär en mild stress för hunden, men ska inte vara skrämmande eller obehagligt. Under testtillfället kan du ställa frågor. Du får också tips på hur du kan förbereda just din hund inför utbildningsstart, eller kunskap om varför just din hund kanske inte passar som terapihund - men ändå är en underbar hund! Om du och din hund blir godkända kan du därefter boka en plats till utbildningen genom en länk till köp som jag tillhandahåller.

Boka din plats här: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/132817-Lamplighetstest-hund-for-arbete-med/price/405315-lamplighetstest

Om du även vill testa hunden tillsammans med barn under tolv år meddelar du Elin det. Ingen avbokningsrätt/ångerrätt, men du kan sälja platsen vidare till någon annan. 

Vilka hundar kan testas?

 • Hunden ska helst vara ett år vid testtillfället (det är inte säkert att beteenden som valp kvarstår när hunden är vuxen. Därför är det bäst att testa hundar som är vuxna, definierat utifrån individen och rasens generella mognadsnivå) men det går att också testa yngre hundar
 • Hundens ska vara vaccinerad och fullt frisk vid testningstillfället (inte snorig, rinnande ögon, feber och så vidare)
 • Hunden ska vara hälsoundersökt hos veterinär inom en månad innan testtillfället, och ett intyg ska visas upp. Kan även visas upp vid kursstart. En del intyg räcker bara under en vecka så boka en tid som passar er och skicka in intyget efteråt
 • De går bra att komma med löptik, om hon inte är helt personlighetsförändrad under sitt löp. 

Covid eller annan sjukdom

Om du blir sjuk inför lämplighetstestet - stanna hemma! Hör av dig till mig på elin@elinlundberg.nu så bokar vi en ny tid utan kostnad. Om du missar hundträning på grund av sjukdom kan du ta igen det vid senare kursomgångar, så att du får de sex träningsdagar som ingår i kursen. 

Företagssida på Facebook om utbildningen!

Följ eller gilla sidan här: Hundassisterad psykoterapi-utbildning i Sverige | Facebook

Film om lämpliga terapihundar

Här en film om vilka hundar som är lämpliga för terapihundsarbete, den är gratis men du måste göra ett fejkat "köp" för att få tillgång till filmen och åhörarkopiorna hos Klickerförlaget. Rekommenderas! Gratis webinar: Kan alla hundar arbeta som tjänstehund? - Helena Eriksson & Sara Karlberg - Klickerförlaget (klickerforlaget.se)

Elin, Izzy och Molly i olika tidningsartiklar!

Vi är med i Västervikstidningen, bakom betalvägg (finns på Facebooksidan att läsa): Hon använder hundarna i psykoterapin – Västerviks-Tidningen (vt.se)

Socionomen och journalisten Sigrid Asker skrev en fin artikel om hundar i terapi som publicerades i UNT den 29 maj. På min Facebooksida kan du hitta ett foto till artikeln, som annars finns att hitta här, men dess värre är låst: Psykoterapi är ett riktigt hundjobb för Izzy – Upsala Nya Tidning (unt.se)

Kostnader, inklusive moms:

Inprovning av hund: 2 000 kronor. Länk till köp: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/132817-Lamplighetstest-hund-for-arbete-med/price/405315-lamplighetstest

Utbildning teoridel Animal Assisted Therapy (AAT och AAP/AAE) på zoom: 15 000 kronor. 

Utbildning hundträning IRL i Uppsala: 8 000 kronor (OBS!! Begränsat antal platser, kan endast köpas efter godkänt lämplighetstest av hunden). 

Handledning: 12 000 kronor för minst 10 timmar (grupp)handledning på zoom. 

Examenspaket: 3 000 kronor. 

Summa för hela utbildningen: 40 000 kronor inklusive moms. Då ingår lämplighetstest med barn, examensdelen och tre delar kompetens: så kallad besökshund, terapihund/skolhund och kompetens i hundassisterad psykoterapi. Därav är utbildningen mer omfattande (och dyrare) än standardutbildningar till besökshund och terapi/skolhund. Handledningsdelen är det som främst skiljer mot andra utbildningsanordnare, samt flera högkvalitativa externa föreläsare. Samt extern examinator. Ingen annan utbildningsanordnare i Sverige har den dubbla kompetens som Elin Lundberg erbjuder eleverna. Du som endast går terapihundsdelen (AAT) kan få en rabatt på 5 000 kronor -  men missar då många delar som tidigare elever har tyckt varit hjälpsamma och intressanta trots att de inte varit terapeuter. 

Artikel i Psykologtidningen om hundassisterad terapi

Äntligen en svensk forskare som intresserar sig för ämnet! Han verkar ha satt sig in i den litteratur som finns, och har skrivit en fin och läsvärd sammanfattning: http://psykologtidningen.se/2019/10/07/hundassisterad-psykoterapi-effektivast-med-barn/?fbclid=IwAR2AJR0C5p7c9SvgDIDly5YACMwmJpyuZGZ8F2WfcDwjA7FU1xjzlzegJwI

Övrig information:

Bli gärna medlem i Facebookgruppen Hundar i terapirummet: https://www.facebook.com/groups/510039603037355/

Läs mer om mig och mitt företag här: Elin Lundberg Familjeterapi

Här är min företagssida på Facebook: Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi | Facebook

Här är utbildningens sida på Facebook: Hundassisterad psykoterapi AAP | Facebook

Här kan du följa min väg till att utbilda mina hundar till terapihundar: Terapihunden Izzy flatcoated retriever | Facebook

Om du vill veta ännu mer eller har frågor kring utbildningen så hör av dig till mig på mejl till elin@elinlundberg.nu

Här kan du köpa min bild i PDF om samtycke till att klappa en hund för 20 kronor: https://elinlundberg.simplero.com/purchase/151685-Samtycke-klappa-hund-PDF/price/481406-pdf

Komplettera utbildning hos annan utbildningsarrangör:

Vill du bli medlem som terapihundsekipage hos Sveriges hundföretagare, men blir nobbad då din utbildare inte håller måttet? Eller blir nekad att vara med i Föreningen för Sociala tjänstehundar, av samma skäl? Det saknas timmar eller kursinnehåll för att du ska vara med? Lugn - du kan komplettera din utbildning hos mig!

Undersök vad som fattas i din befintliga utbildning till terapihundsekipage och hur många timmar du behöver/vill komplettera med. Skicka kopia på utbildningsintyg till Elin@elinlundberg.nu Välj ut föreläsningar du vill köpa och meddela Elin det, som då lämnar en offert.

 1. Den polyvagala teorin 3:30
 2. Oxytoxinsystemet 2:07
 3. Öka vagustonen hos hunden 1:31
 4. Vargen, hundens historia och domesticering 1:13
 5. Hundens sinnen, behov och beteende 5:21
 6. Rasskillnader 1:26
 7. Hundens psykosociala utveckling - från valp till ålderdom och död/sorg över djur 2:20
 8. Hundens språk och signaler 4:18
 9. Hundens beteende och behov i arbete med hundpsykolog Tina Bihlar 2:17
 10. Djurvälfärd och skötsel 32 min
 11. Ansvara för specifika säkerhetsåtgärder relevanta i AAP - risker och utmaningar med hund i terapirummet 1:38
 12. Naturen, miljön, systemet - biofilia, med leg psykoterapeut Ulrika Ernvik 3 timmar
 13. Hunden i samhället - att förstå historiska, sociala och kulturella faktorer relevanta för AAP 4:01
 14. Begreppet Human-Animal Bond 2:31
 15. Sambandet mellan våld mot barn, kvinnor och djur (och äldre) 2:18
 16. Anknytningsteori och hunden 2:26
 17. Wildhood - hur alla djurungar utvecklas till vuxna på samma sätt 2:41
 18. Generell kunskap om sociala tjänstehundar med kurator och terapihundsförare Linda Backman 3:54
 19. Andra djurarter i psykoterapi 45 min
 20. Att träna hund - grundprinciper 3:18
 21. Klickerträning 1:05
 22. Den individuella hundens personlighet och behov 3:38
 23. Människokunskap och samtal 4:58.

Du kan också gå bara teoridelen om Hundassisterad psykoterapi, som ett tillägg till din befintliga kunskap som godkänt terapihundsekipage. 

Samarbeten

Jag samarbetar med Essential foods, ett svensk foder tillverkat i England, med mycket protein och inget spannmål. Vill du prova fodret med rabatt kan du använda den här länken, eller be mig om en goodie bag nästa gång vi ses IRL: 

https://partner.essentialfoods.se/r/8zhRy9N9/

Jag samarbetar även med Allergenius, så mina elever på utbildningen i AAP får en flaska schampoo av dem: Bota din allergi mot katt & hund | Allergenius ®

 •  
 •  

Frågor och svar

Det här är några av de frågor som ofta ställs till oss om utbildningen: 

Jag förstår inte exakt hur många timmar det är man måste vara på plats, är det heltid

Nej den är inte på heltid, men kräver ändå en del tid och engagemang. Egen träning av hund på hemmaplan utöver tillfällen på zoom, IRL i Uppsala och filmer som ska ses hemifrån. Dessutom tio böcker (varav en är på engelska för psykoterapieleverna) att läsa och recensera. Samt examensarbete och hemuppgifter mellan tillfällena.

Min arbetsgivare vill inte godkänna hund i terapirummet – vad gör jag då?

Antingen får du ge arbetsgivaren så bra argument så att hen ändrar sig, byta arbetsgivare 😊 eller bara gå teoridelen om AAT och AAP och därefter övertyga arbetsgivaren. Då kan du göra praktikdelarna med hundträning och handledning efteråt och betala det separat.

Det står i informationen att man ska ha praktik i den egna verksamheten, om man inte har någon sådan verksamhet i dagsläget, hur gör man då? 

Det som krävs är en arbetsplats där du kan praktisera, vanligtvis den egna arbetsplatsen, eller att du ordnar praktik på något annat ställe om det inte går på det egna jobbet eller du studerar. Vi har inte möjlighet att hjälpa till att ordna praktikplatser. Om du har möjlighet att göra praktiken utan att debitera för det skulle jag tro att det går lätt att få fram praktikplats. 

Jag tror inte att min hund passar för det här, men jag är ändå väldigt intresserad. Hur gör jag då?

Du kan gå teoridelarna om AAT och AAP separat, och sedan köpa en ny hund och utbilda senare om du vill, med delarna om hundträning, praktik och handledning.

Jag har redan gått en terapihundsutbildning hos en annan utbildningsanordnare, men vill gärna lära mig mer. Passar den här utbildningen mig då?

Då kan du köpa endast AAP-delen med teori, samt eventuellt handledningen. Resterande delar har du redan förhoppningsvis.

Behöver hunden ha stamtavla för att kunna utbildas till terapihund?

Det behövs inte! Hunden ska vara fullt frisk och ha ett bra temperament anpassat för uppgiften. Stamtavla, kön, eller utseende har ingen betydelse. Ålder kan dock ha betydelse för hälsan och mognaden.

Räknas behandlingspedagog som samtalande yrke eller behöver man vara legitimerad?

Grunden är att den AAP-utbildningen ska läggas "ovanpå" en (akademisk) utbildning inom människovårdande yrke. Så det beror väl på vad du gör i ditt ordinarie arbete. Om du inte har en sådan bakgrund kan du istället gå AAT-delen där även kunskap om människor och samtal ingår!

Är det en CSN-berättigad utbildning?

Nej, den är helt privat, en vidareutbildning inom befintligt arbete inom främst socialt arbete och psykoterapi.

Hur definieras skillnaden mellan terapihund och psykoterapihund, hur skiljer sig deras roll i terapin?

Min Izzy är som exempel terapihund och faktiskt också ”skolhund” då hon är tränad och godkänd för barn under tolv år. För hunden är det ungefär samma sak och beteenden inom AAT och AAP, kanske mindre fokus på tricks för en psykoterapihund. Det är inte lika viktigt att hunden är lydig – det kan blir bra terapi ändå. Skillnaden är främst kunskapen och träningen för terapeuten: ytterligare kunskap om relationen människa och djur/hund, och träning för terapeuten att ”greppa tillfällena” och göra det terapeutiskt det som uppstår i rummet spontant. Att kunna ”fånga det som uppstår” här och nu mellan hund och klient, och göra verksam psykoterapi av det.

Som lärare behöver jag kunna stötta mina elever hur de kan integrera hund i KBT, psykodynamiskt, existentiellt, familjeterapi, nätverksmöte, stödsamtal osv ... elevens egen terapistil plus hund! 

Mina elever brukar ha väldigt mycket frågor om "hur gör man" när praktiken närmar sig. För mig är det ett tecken på att vi behöver stöd när vi integrerar en ny metod i terapiarbetet - där är inte bara att "integrera hunden i det vanliga arbetet du ändå ska göra" utan det kräver specifika kunskaper och färdigheter. Därmed menar jag att den som är lärare i Hundassisterad psykoterapi också bör vara terapeut själv, för att ha en djup förståelse för alla delar i processen. 

Jag tror att en annan utbildning till terapihund är godkänd av Socialstyrelsen men funderar om det finns andra möjligheter/skolor också om jag inte är terapeut?

Det finns flera skolor i Sverige med olika inriktning vad jag vet. Ingen av dem är godkänd av Socialstyrelsen utan Socialstyrelsen kräver ”att hunden har lämpliga egenskaper och att den är utbildad tillsammans med sin förare. Hunden och föraren utgör då ett s.k. ekipage.” Det finns olika utbildningar för ekipagen. Du kan kolla upp att de uppfyller de kriterier som Föreningen för sociala tjänstehundar ställer på sina utbildningsanordnare, samt vad Hundföretagarna kräver för utbildning för att du ska kunna bli medlem och certifierad av dem i framtiden. Jag är godkänd som ekipage hos Hundföretagarna och min utbildning är godkänd av Föreningen för sociala tjänstehundar.

Du hittar utbildningar godkända av en förening här: ffsth – Föreningen för Sociala Tjänstehundar

Jag undrar hur och om man får jobba med en terapihund under utbildning?

Du måste ha anmält till Länsstyrelsen i ditt län att du har en hund i vården, även under praktik.  Sen skulle jag kontrollera företagets och hundens försäkringar innan praktiken också. När hunden är godkänd för praktik av utbildningsanordnaren och en riskanalys är gjord, är det bara att ta med den till jobbet under planerade och ordnade former!

Tips på vad man behöver träna hunden på inför ett lämplighetstest? 

Jag tror att olika utbildningsanordnare har lite olika upplägg och krav på sina lämplighetstest. Men hos oss är det bra om hunden kan lite vardagslydnad, som sitt och ligg och gå hyfsat i koppel till exempel. Men det är inget krav eftersom sådana saker är sånt en kan träna på sen. Annars är det bra om hunden fått vara med i olika miljöer och sammanhang så att den känner sig trygg på nya ställen, eller snabbt kan återhämta sig om den känt sig undrande. 

Hos oss får den som anmäler sig till lämplighetstest ett PM med vändande e-post med ganska detaljerade instruktioner om hur testet går till, och vad syftet är.

Finns det någon speciell ras som lämpar sig till terapihund?

Nej, det är den individuella hundens egenskaper som bedöms, så att den ska trivas och må bra. Men den behöver vara orädd och tycka om att vara social med främmande människor. Sen kan det bli lite lättare om den är lättränad men det är inget krav. Det finns terapihundar i alla raser, blandraser, storlekar, kön, hårlag, temperament och åldrar. 

Jag arbetar sedan flera år med utbildade terapihundar inom psykiatrisk rehabilitering. Vilka delar i utbildningen skulle vara relevanta för mig?

För dig är väl endast teoridelen och handledningsdelen aktuellt då du redan är igång för fullt sedan många år. Sedan beror det också på hur mycket "behandling" du gör i ditt arbete? I AAP ska behandlingsdelen kunna stå helt på egna ben, oavsett om hunden är med eller inte, eller sover eller är vaken under en session. Behandlaren bedriver sin terapi oavsett hunden ... Hunden är ingen egen, självständig intervention som den kan vara i AAT. Så det finns många likheter med AAT men också en del skillnader. I handledningen fokuserar vi på hur deltagarna kan integrera hunden i sin "business as usual" - och kunskap om att läsa hund och ta hand om hund, beroende på deltagarnas kunskapsnivå. Olika deltagare kommer att ha olika teoretiska utgångspunkter och metoder, och vi hjälps åt tillsammans med integreringen.

Jag tycker det verkar dyrt?!

För en vidareutbildning inom psykoterapi och socialt arbete på akademisk nivå är det snarare billigt skulle jag vilja påstå. Men jämfört med övriga terapihundsutbildningar i Sverige är vår utbildning lite dyrare. Det du får för pengarna är flera externa lärare, en djupdykning i teori om hund och människa som jag vågar lova att du inte hittar någon annan stans, och en stor mängd handledning som inte erbjuds på detta sätt av någon annan utbildningsanordnare vad jag vet. Jag vill ge lärare och föreläsare betalt enligt standard inom psykoterapibranschen, och inte som inom hundbranschen där ofta kvinnor arbetar med låga löner. 

Det finns möjlighet att betala av per månad under ett år. Det kostar 500 kronor extra inklusive moms.

Kostnaden ska täcka:

 • Timpenning för lärarledda lektioner
 • Timpenning för handledning
 • Förberedelsetid och planering
 • Genomläsning och feed back av deltagarnas skriftliga material
 • Kontakter på webben, mejl och telefon med intresserade
 • Lokalkostnader och fika
 • Marknadsföring
 • ”Know how”- kostnader både i form av utbildningar, böcker, och tid lagd på studier
 • Lärportalen Simplero, zoom, online-test av hundars lämplighet i en särskild portal.

Är det bra om jag tränar på det som ska testas på lämplighetstestet? Eller ska det vara helt nytt för hunden? Jag har skvallertränat min hund och den söker ofta stöd hos mig, kan det vara ett problem?

Du behöver inte träna på momenten, det är inget lydnadstest. Däremot är det ju bra om hunden är miljötränad och kan föra sig någorlunda i en ny miljö. Det finns inget "rätt" eller "fel". Att din hund söker stöd hos dig är mycket bra - de ökar chansen för att den gör det om den blir stressad i en terapisituation! Sen kanske du istället kommer att få träna på att hunden blir självständig i förhållande till patienten och vågar ta sig friheter där. 

En del datum fungerar inte för mig, vad göra?

Närvarokravet är 80 %. Träningen IRL i Uppsala är obligatorisk. Om eleven missar ett träningstillfälle på grund av sjukdom får det tas igen senare, när nästa omgång startat. Eller kompletteras på annat sätt så att inte processen stannar upp. 

Vet du om det finns bidrag att söka? Kostnaden är för stor för mig.

Oftast betalar ju arbetsgivaren eller det egna företaget om en har ett sådant för vidareutbildningar. Annars får du stå för sådant här själv. Det finns stipendier att söka: Stipendier för studier & utbildning - Utbildningsstipendier.se

eller här: Söka stipendium? Allt om stipendier, stiftelser och studier (studentum.se)

och säkert på andra ställen också som jag inte känner till. Lycka till!

Kan jag avbetala?

Du kan delbetala hela kursen eller olika delar uppdelat på tolv månader. Administrativ avgift på 500 kronor tillkommer. 

Kan jag använda arbetsgivarens friskvårdsbidrag?

Det brukar gå att använda friskvårdsbidraget till den del av utbildningen som är renodlad hundträning på plats i Uppsala - fråga din arbetsgivare om det är okej, och betala sedan den delen separat och lämna in kvittot till arbetsgivaren. 

Jag vill köpa en blandras amerikan bully och amstaff. Vad tror du om den blandningen om man har planer på att utbilda den?

Bullhundar är ofta väldigt vänliga mot människor. Men kan också skrämma folk som associerar dem med otrevligheter. Som terapeut får man i så fall vara beredd på att ta hand om de känslor hundens utseende kan väcka (fördomar), vara beredd på att en själv kan bli sårad om folk har fördomar osv. Och socialisera ordentligt så att hunden är lugn och trygg i miljöer med andra (hundar).

Det går att göra fina kopplingar och identifikation för klienten kring fördomar, utanförskap och utseende osv (bra ”stories”) med just bullhundar på grund av deras utanförskap och fördomarna de möter. 

Kontrollera noga föräldradjurens hälsa och trygghet (bådas) och att miljön hos uppfödaren är bra med lagom stimulans! Mycket av stress och dåligt temperament kommer från gener och tiden i valplådan (hos alla hundar). Kolla vad uppfödarna tänkte med just den parningen och föräldradjuren.

Och läs boken ”kamphundsboken” - den är bra! Lycka till med din hund och välkommen tids nog till lämplighetstest!

Vad ska jag tänka på innan jag skaffar en hund som jag vill utbilda till terapihund?

Några av mina frågor till en uppfödare (och mig själv i mitt avelsarbete):

 • Är valpkullen född under en kylig period – för att få veta om de har kravlat mot varandra i valplådan och på det sättet fått mycket taktil stimulans och värme av varandra, samt mycket närvaro av tiken som vill vara där och värma dem och pyssla med dem. Om de är födda under en varm period kan tiken behöva gå därifrån för att svalka sig – inte bra
 • Har uppfödaren hanterat dem lite varje dag, t e x klämt under tassarna, vänt dem åt olika håll i luften, så att nervsystemet utvecklas optimalt, utan att bli överstimulerat? (Källa: Early Neurological Stimulation - YouTube )
 • Hur har uppfödaren berikat dem efter den tredje veckan, fram till att de hämtas? Berikning är viktigt för att valpen ska bli trygg i nya miljöer, och socialiserad med människor och andra djur, som katter eller andra hundraser
 • Hur har uppfödaren skyddat dem från överstimulering? Har de fått lugn och ro de första veckorna, för att sedan öka mängden stimuli? Har tiken kunnat slappna av från att vakta valparna mot andra hundar i hemmet eller mot människor?
 • Hur var tikens stressnivå under dräktighet och i valplådan? Om hon är på foder – när hämtades hon hem? Hann hon acklimatisera sig, och kände hon uppfödaren sedan innan, eller blev hon stressad inför förlossningen p g av miljöombyte? Det kan påverka valparnas förmåga att hantera stress resten av deras liv
 • Hur är föräldradjurens personligheter? Är de trygga och sociala, vänliga? Uppfyller de rasbeskrivningens krav?
 • Hur är föräldradjurens hälsa? Är de tester som SKK kräver för rasen genomförda med godkända resultat?
 • Hur är föräldradjurens anatomi? Ger anatomin förutsättningar för god djurvälfärd, hälsa och ett långt liv?
 • Har föräldradjuren aggressiva tendenser mot andra hundar, särskilt av samma kön? Eller rädslor?
 • Är föräldradjuren uppfostrade med aversiva metoder eller har en på något annat sätt ett oetiskt leverne hos uppfödaren, t ex att hundarna inte får gå på promenader? Dels vill jag inte medverka till oetisk och/eller försumlig djurhållning, dels kan det påverka valparna om föräldrarna lever under stress.

Jag är nybörjare med hund och känner mig osäker på om jag har tillräcklig hundkompetens - kan jag gå utbildningen ändå?

Under utbildningen ska du få den kunskap om hundar och hundträning som du behöver för att känna dig trygg och kunna läsa din hund och se till att den har det bra. Att vara nybörjare är en ingen nackdel - det kan till och med vara en fördel, då många som tränat hund länge använder gamla metoder som nu för tiden ses som förlegade. De måste då lära om på nytt och blir "cross over" vilket kan vara förvirrande både för hund och människa till en början.

Vad är skillnaden mellan "vanlig" hundassisterad terapi och hundassisterad PSYKOterapi?

I AAT är hunden en egen intervention oftast. Läraren kan ha noll kunskap om psykoterapi, det är oftast en hundinstruktör som kan ha en helt annan yrkesbakgrund. Min lärare i Sverige var jurist och hundinstruktör. AAT kan göras av en fysioterapeut t ex.

I AAP är hunden mer en del i hela psykoterapin, med djur i tänk och upplägg och en massa andra kunskaper.  AAP ges endast i samtalsbehandling, och det är en del av psykoterapivärlden, som en metod som vilken annan, där läraren behöver kunna psykoterapi. Mina lärare i AAP i USA är båda välutbildade psykoterapeuter. 

Jag har en valp - kan jag börja utbildningen redan nu?

Det är för tidigt att börja ha med valpen i psykoterapi, men du kan utbilda dig själv i väntan på att hunden växer till sig, och börja med grundläggande och rolig valpträning! Utbildningen jag erbjuder är uppdelad i flera delar, så du kan göra teoridelen och hundträningen IRL i Uppsala, och lägga grund till resten, och sedan lämplighetstest, praktik och handledning när hunden har fyllt ett år. 

Jag hämtar snart min första valp - vad ska jag tänka på om jag vill utbilda den till terapihund?

Om det är din första hund skulle jag tänka på att behandla hunden som en familjemedlem, ett litet barn, och lita på att de kunskaper du har inom ditt yrke som terapeut, t ex  inlärningsteori, affekter och anknytning även är tillämpliga för hundar och andra däggdjur. Väldigt mycket är lika :)

Det är också bra att miljöträna hunden tidigt, speciellt mellan vecka 10 och 15, om ni har möjlighet - gå på Espresso house, gå i gallertrappor, bada, åka till High Chaparall, åka båt, tåg osv. Allt hunden träffar på under den tiden verkar den minnas resten av livet!

Jag återhämtar mig från en utmattning och är rädd att inte orka med kursens tempo - kan jag gå den ändå?

Jag har varit lärare i familjeterapi hos Contar sedan 2018 och är mycket van vid att elever har olika tempo, ork, bakgrundskunskap och tid att lägga på studierna. Du kan göra kursen i din egen takt när det gäller allt material på webben och att göra uppgifter och läsa böcker. De fasta dagarna när vi träffas på zoom eller i Uppsala är det bra om du kan vara med. Du kan sedan ta själva hundträningen och praktiken i din egen takt. Jag kastar inte ut någon från kursen utan målet är att alla ska nå sina egna mål med kursen. Det ska vara roligt och berikande att gå kurs, inte skrämmande och stressande, tycker jag!

Jag jobbar med schematerapi och basal kroppskännedom. Min fundering är hur stor plats hund har när man jobbar med schematerapi. Bidrar hundkontakten? Ger den stort mervärde?

Jag är själv utbildad i schematerapi A - C och gör skattningar på alla mina patienter, och ibland visualiseringsövningar. Då behöver hunden lära sig att vänta och inte ta egna initiativ - det lärde sig min Izzy på egen hand vid andra försöket. Då väntade hon tills patienten öppnat ögonen igen, och så gick hon fram och "tröstade".

Ur ett anknytningsperspektiv är terapihundar ofta helt fantastiska, då de bidrar till värme och trygghet - och anknytning - i rummet, och till terapeuten. De kan även modellera olika beteenden, både scheman och modes, som vi sedan kan prata om. De är också fina att använda som modeller för Sund vuxen och Glada barnet.

Hur stor plats hunden har beror på dig, patienten och dess behov, och på den individuella hunden, dess behov och personlighet. Ibland hälsar mina bara på patienten och sover resten av sessionen. Ibland markerar Izzy om någon är ledsen och jag inte märkt det. Med Molly brukar patienterna få träna olika trick, och därmed träna både färdigheter och få kroppslig arousel av att be en annan individ att samspela och göra saker en ber om.

Fältet hundassisterad psykoterapi är enormt stort kunskapsmässigt, om än inte forskningsmässigt (ännu). Den röda tråden under min utbildning är den polyvagala teorin, som mina elever uppskattat mycket. Vi tittar ofta tillsammans på mina hundar och deras arosuelnivåer; att de somnat trots att de fem minuter tidigare var hoppiga, att de vill ha gos, att de rest ragg när en katt gått förbi, osv. Det är spännande och avväpnande att titta på hunden och "se" sympatikusaktivering rakt framför nästan.

Från vilken ålder kan man börja gå utbildningar till detta? Och hur kan jag redan från dag 1 börja förbereda valpen inför kommande arbete, finns det något mer än det ”vanliga” lydnadsarbetet som är bra att göra/förbereda?

Oavsett om hunden är med "aktivt" i terapin eller inte måste den och du vara utbildad för uppdraget enligt Socialstyrelsen. De flesta utbildningsanordnare tar emot hunden efter ett års ålder, eftersom det är först då du kan göra lämplighetstest med hunden. Men du kan börja hos vissa, mig till exempel, tidigare, men inte börja praktik med patienter förrän hunden är ett år och lämplighetstestad. Nästa kursomgång hos mig startar i september 2023 och då är ni välkomna och kan gå utbildningen i godan ro. Utbildningen är omfattande, främst teoretiskt, så mina elever brukar behöva ett år på sig. Och då hinner din hund fylla ett år och kan börja praktik våren 2024 tillsammans med dig.

På min infosida finns många frågor och svar om hur du kan förbereda dig och hunden. Eftersom jag också är blivande uppfödare kan du läsa på den här sidan hur jag själv tänker när jag väljer uppfödare: https://elinlundberg.simplero.com/page/249824

Det viktigaste för en blivande terapihund är en nära och trygg (anknytnings) relation med husse eller matte. Tänk ungefär som med små barn. Inte använda bestraffningar eller utestängande. Gå kurser i vardagslydnad och kontakt och relation, men se upp för omoderna tränare med gammeldags metoder, som det tyvärr finns en del av i hundbranschen. Det är viktigare att hunden är trygg och glad, och kan vara avslappnad i olika främmande miljöer, än att den är "väluppfostrad" och lydig.

Är det bättre att gå den här utbildningen efter eller innan en utbildning till H-märkt hundinstruktör? Det finns ju en betydande överlapp.

Att vara instruktör är ju alltid roligt i hundträning, och något du kommer att ha glädje av i terapirummet! Är du instruktör kan du hoppa över vissa böcker i listan, och visa mig det arbete du gjort på den andra kursen i stället. Det brukar vara ungefär samma på instruktörs-utbildningar, att du kan kvitta bort det du lärt dig hos mig. Utifrån min erfarenhet av yrkesutbildningar inom hund i Sverige skulle jag våga säga att min utbildning är på en mer avancerad teoretisk nivå och täcker mycket mer än en vanlig instruktörsutbildning gör, kring etologi och inlärningsteori och en massa annat du har nytta av även som instruktör. Däremot är den ju inte detaljerad i att kunna en massa övningar, som en instruktörsutbildning är. Av mina elever som är instruktörer redan har de haft det lättare med shejping, klicker och att våga göra övningar i terapirummet med hund och patient. 

Är det okej att göra praktiken under våren istället för under hösten, när jag förhoppningsvis har hittat en praktikplats då?

Det går jättebra att göra så! De flesta kommer ändå inte igång i praktik förrän efter jul. Enda reservationen är att du behöver känna dig trygg i din framtida yrkesutövning, så att du kan bedriva ditt ordinarie jobb självständigt, oavsett hundens medverkan. 

Jag har två hundar som jag tror kan vara lämpliga, hur gör jag då?

Grattis! Du kan bli ekipage med båda dina hundar, den "andra" gör då lämplighetstest också, och sedan fem timmar handledning, alltså totalt 15 timmar för båda hundarna. Båda kan vara med på hundträningen om du vill. Det är fiffigt att ha två terapihundar :)

Jag behöver boende under helgerna i Uppsala?

Du ordnar själv boende i Uppsala, enklast via Booking.com där du klickar i att du reser med hund. Jag kan hyra ut mitt attefallshus/mottagning fredag kväll till söndag, för 700 kronor per natt. Lakan och handduk ingår. Befintligt städskick före och efter vistelsen. Jag kan hämta och lämna vid tågstationen, och stanna vid ICA på vägen hem för matinköp. Kaffe, te och dylikt ingår, ej frukost. Dubbelsäng på loft, 120 cm bäddsoffa i allrum. Pentry. Toalett, dusch, tvättmaskin, micro, diskmaskin. Resande med tåg har företräde. 

Här kan du se en frågestund jag höll på zoom den 17 juni 2021. Den innehåller en presentation av mig och Nicole, genomgång av kursen och lämplighetstest, och mina tankar om pedagogik med mera. 

 

Kriterierna för AAI-C-kompetens

Enligt the Animal Assisted Therapy in Mental Health Interest Network of the American Counseling Association - se bilaga här bredvid.

 

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “ Det här är en prestigelös utbildning inom psykoterapiområdet och Elin är en superbra föreläsare/handledare. Dessutom bidrar flera gästföreläsare med originella och bitvis utmanande perspektiv. Gamla kunskaper blir nya. Så mycket att utforska! ”

  Psykolog

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “Jättefint möte (på filmen) och ni är Såå duktiga båda två. Du Elin är lugn och förklarar tydligt hela tiden för hundägaren vad som händer. Jag tycker absolut att du ska utbilda Molly till Diplomathund (får en tår i ögat och en saknad när jag ser hur duktig hon är din fina flattetjej)”

  Ägare Hundens Hus https://stockholm.hundenshus.se/produkt/certifierad-diplomathund/

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “Du verkar ju vara en bra terapeut och så men jag måste ändå säga att bäst av allt var ju hunden!”

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “Går hundkurs i Relation och Kontakt med bästa Elin Lundberg . Måste faktiskt tala om att hon är helt underbart fantastisk kursledare för mig och James. Så henne rekommenderar jag verkligen flera att gå kurs hos. Jag har fått mer förståelse varför min James, som är en blandras piraya och dinosaurie, är som han är emellanåt. Så nu vet jag mer vad vi behöver träna mer på i vår vardag. Så skönt att få höra att man inte är ensam om samma problem heller, inklusive för snäll i uppfostran. Utan det är mer träning träning som krävs. Stort Tack bästa kurstränaren Elin.”

  Deltagare på hundkurs

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “Tusen tack Elin, så många bra tips! Både jag och Manfred ökade på vårt självförtroende och vårt samarbete! ❤️”

  Hundägare efter hundmötesträning

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “Överlag jättebra (apporterings)kurs med många bra övningar som bidragit till bättre vardagslydnad och till roliga övningar för hunden. Lätt att följa med på sin egen nivå och anpassa efter det. Avslappnad stämning där inget ses som misslyckanden utan när det inte går enligt plan vänder Elin det till en lärdom och coachar. Elin är bra på att se och möta varje deltagare. ”

  Kursdeltagare

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “"Superbra föreläsare som lyckas fånga intresset hela dagen."
  "Superintressant i sitt framförande med egna roliga och mindre roliga anekdoter. Kunnig och inspirerande."
  "Mycket bra pratare! Inte entonig och monoton."
  "Bra! Inspirerande! Lättillgänglig!"
  "Bra exempel och mycket pedagogisk i sitt sätt att förklara en komplicerad teori."
  "Lättsam omkring ett viktigt ämne. Påläst och erfaren och förmedlar ämnet inspirerat."
  "Mycket bra, innehållsrik föreläsning. Bra nivå. Kompetent föreläsare - en av de bättre jag hört. Håller fin tråd, bra beskrivningar, liknelser. Håller fin kontakt och ett bra tempo. Behaglig röst."
  "Mycket intressant och lärorikt. Fantastiskt bra föreläsare."
  "Mycket bra! Påläst, engagerad och lättsam att lyssna till."
  "Bra med exempel från "verkligheten", bra diskussioner. Bra med berättelser från yrkeslivet/vardagslivet - blir mer konkret/lättförståeligt. Visa praktiskt med olika gosedjur/bilder/filmer."”

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “Den här utbildningen är verkligen gedigen, en av de mer omfattande jag har gått. Efter att jag gått den börjar mina kunder (jag är hundpsykolog och hundbeteendevetare) tro att jag också är utbildad i psykologi för människor!”

  Hundinstruktör, hundpsykolog, hundbeteendevetare på Tinas Tasseri

 • Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi AB

  “Tack för ett kul träningspass! Jag kom att tänka på att som du vill att man är med hunden, en cooling med swag som är kul att hänga med och göra saker med i ringen, så var du med mig. Tack för tokigheter och skratt! Det gjorde det hela tydligt och roligt. 😊 Och tack för bra tips. Som att fundera över syftet med vägarna. Vad man vill visa, och sedan agera utifrån det och domarens position.”

  Privatlektion handling

Här kan du se en film med en frågestund med terapihundsförare Katarina Höglund som är ett team med sin flatte Elsa. De har jobbat i skolan, på BUP och nu med flyktingar från Ukraina. Katarina berättar om hennes väg till arbetet, om glädjen och svårigheter, och svarar på frågor från deltagarna. Elin svarar på frågor om utbildningen. Inspelad 2023-02-09 på zoom. 

Här kan du se en föreläsning där jag förklarar grunderna i hundassisterad psykoterapi, sänd på zoom 2023-04-18, samt ladda ned bildspelet i PDF nedan.   

Bildspelet att ladda ned.